Pióro

Warto zadbać o to, by umowa przedwstępna nie pomijała żadnych informacji istotnych z punktu widzenia stron ją zawierających.

 

Niedawno pisaliśmy o tym, kiedy warto zawierać umowę przedswstępną. Teraz przyszła kolej na następną garść wiedzy z tej dziedziny, zaczerpniętą z Bazy Wiedzy publikowanej na stronie www.dzialkanadmorzem.pl. Zajmiemy się dziś informacjami, które powinna zawierać dobra umowa przedwstępna.

Przede wszystkim, w takiej umowie należy podać informacje na temat stron umowy: ich nazwiska, imiona, daty daty urodzenia, imiona rodziców, adresy zamieszkania, numery dokumentów tożsamości oraz numery PESEL w przypadku osób fizycznych, a nazwę, adres numer wpisu do KRS i  dane osoby uprawnionej do reprezentacji firmy w przypadku spółek. Warto pamiętać o tym, że jeśli chcemy kupić nieruchomość od małżeństwa, a nie pochodzi ona z majątku osobistego jednego z małżonków, należy zawrzeć w umowie dane obu współwłaścicieli. Oczywiste jest także, ze umowa przedwstępna powinna opisywać przedmiot umowy – czyli daną nieruchomość. Polega to na podaniu rodzaju, położenia, powierzchni, numeru księgi wieczystej nieruchomości oraz innych waznych danych na jej temat. Kolejne niezbędne informacje to cena sprzedaży nieruchomości, wraz ze sposobem i terminem płatnosci oraz termin, w którym strony zobowiązują się do zawarcia ostatecznej umowy kupna-sprzedaży. Najlepiej to zrobić poprzez wskazanie daty kalendarzowej. Jeśli podpisanie umowy przedwstępnej wiąże się z wpłaceniem zadatku, należy umieścić informacje o jego wysokości w umowie. Warto także okreslić karę umowną, która będzie musiała zostać wpłacona w przypadku niespełnienia warunków umowy. Oczywiście, można także zapisać w umowie warunki, w których będzie można odstąpić od umowy bez poniesienia konsekwencji. Kupujący może także zażądać od sprzedającego złożenia oświadczenia mówiącego, że jest ion wyłącznym właścicielem nieruchomości, która nie posiada wad prawnych i fizycznych. Ostatnia istotna i oczywista kwestia w umowie to podpisy obu stron.

Zawierając umowę przedwstępną warto zadbać o to, żeby zawierała wszystkie istotne informacje. Jej kompletność pomoże nam w egzekwowaniu zapisanych w niej warunków.

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz