W przypadku chęci przekształcenia działki z rolnej na budowlaną najważniejszym dokumentem jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego właściwy dla danego obszaru. Można dowiedzieć się z niego, jak zostało ustalone przeznaczenie posiadanej działki. Co można zrobić w przypadku, gdy taki dokument nie obowiązuje na obszarze naszej działki?

Kiedy na terenie, do którego należy nasza działka nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zastępstwo dla tego dokumentu może stanowić decyzja o warunkach zabudowy. Należy jednak pamiętać o tym, że wystąpienie o wydanie takiej decyzji nie dla każdej nieruchomości kończy się jej uzyskaniem. Nie uzyskamy takiej decyzji np. w przypadku, gdy wydanie decyzji byłoby sprzeczne z innymi przepisami czy też wtedy, gdy działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, uzbrojenia lub planów jego wykonania, żaden z sąsiadujących terenów nie jest zabudowany w taki sposób, by można było nawiązać do istniejącej zabudowy lub gdy działka nie może wymagać uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na nierolne. Kiedy jeden lub więcej z powyższych podpunktów dotyczy naszej działki, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, a zatem także jej przekształcenie, nie będzie możliwe.

Więcej informacji na temat przekształcenia działek można uzyskać na stronie www.dzialkanadmorzem.pl.

 

www.dzialkirekreacyjnenadmorzem.pl

 

Dodaj komentarz